سید محمد سادات ابراهیمی انتصاب دکتر مرتضی شهید زاده فرزند خوزستان را به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تبریک گفت.

به گزارش خوزپرس از اهواز، دیروز با حکم رییس جمهور دکتر مرتضی شهید زاده مدیر عامل سابق بانک کشاورزی به سمت عضو و رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

سید محمد سادات ابراهیمی در پیج رسمی خود دراینستاگرام ، این انتصاب شایسته و بجای فرزند خوزستان را به سمت رییس صندوق توسعه ملی تبریک گفتند  وازطرفی خواهان استفاده بیشتر از نیروهای توانمندخوزستانی دربدنه دولت شدند.

وی در مورد پدیده ریزگردها در استان خوزستان این پدیده ای شوم دانست که امان ازمردم بریده ونمایندگان خوزستان بایداعتبارلازم رادربودجه۹۷ بگنجانندوازطرفی دولت نیزاقدام عاجل وعملیاتی نماید.