توجه به نظرات مردم یکی از مهمترین اصول کاری پایگاه تحلیلی خبری خوزپرس  است.

برای برقراری ارتباط با مدیریت و تحریریه پایگاه  تحلیلی خبری  خوزپرس رسانه دو زبانه فارسی – عربی در استان خوزستان می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

تلفن تماس مستقیم با مدیر مسئول ( بهنام پریچه) : ۰۹۱۲۰۶۳۲۱۷۲

ایمیل:behnam.paricheh@gmail.com

تلفن تماس سردبیر یکم: ۰۹۳۹۰۹۱۲۲۲۳

تلفن تماس سردبیر دوم: ۰۹۱۶۶۲۲۴۸۵۱