مراسم ( یزله ) به مناسبت عید سعید فطر در امیدیه

مراسم میدان ( هوسات ) عید الفطر السنوی فی مدینه العمیدیه

گزارش : مصطفی زارع