به گزارش خوزپرس از اهواز، عبدعلی ناصری در گفت و گو با ایسنا، در خصوص تولید الکل در شرکت خمیرمایه و الکل رازی اظهار کرد: یک سویه جدید تولید اتانول زیستی (ET) با استفاده از راهبرد مهندسی تکاملی با روش ناپیوسته در موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشف شده است که نقش بسیار موثری در افزایش تولید الکل طبی دارد.

وی با بیان این که استفاده از این سویه موفقیت‌آمیز بوده ‌است، افزود: استفاده از این سویه موجب بهبود تولید و مقاومت به اتانول در مخمر ساکارومایسس سرویزیه در شرکت خمیرمایه و الکل رازی شده‌ و می‌تواند در بحث افزایش تولید الکل در این شرکت نقش موثری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: با توجه به کشف این سویه جدید امسال هدف‌گذاری کرده‌ایم ۴۰ میلیون لیتر الکل طبی تولید کنیم و قطعا این مهم محقق خواهد شد.

ناصری با بیان اینکه شرکت خمیرمایه و الکل رازی وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ۸۰ درصد الکل طبی مورد نیاز کشور را تولید می‌کند، عنوان کرد: بکارگیری این سویه جدید باعث می‌شود فرآیند شست و شوی مخازن و دستگاه‌های مختلف تولید الکل در شرکت خمیرمایه و الکل رازی (سیستم CIP) با فاصله بیشتری انجام ‌شود و در نتیجه با کاهش مدت زمان توقف تولید، افزایش تولید الکل در این شرکت محقق می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتری در خصوص فواید این سویه در حال انجام است و توسعه استفاده از این سویه در برنامه‌های آینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قرار دارد.