یادداشت خوزپرس به قلم بهنام پریچه: اقدامات گستاخانه آمریکا در تحریم ها به جایی رسیده است که علی رغم تلاش برای ایجاد مشکل اقتصادی در کشور به دنبال تحریم شخصیت ها و حال نوبت به سبزپوشانی رسیده است که در دل مردم جای دارند.
مردم شریف و ولایت مدار ایران به خوبی اقتدار و امنیت کشور را با دلاور مردانی همچون سردار دلها حاج قاسم سلیمانی لمس کرده اند و در سال های اخیر تمام توطئه های دشمنان در بخش های نظامی و امنیتی توسط این سبزپوشان محبوب مردم نابود شده است و همه ما سخنرانی سردار دل ها برای نابودی داعش را به خوبی به یاد داریم.
سپاه یک نهاد نظامی نیست بلکه یک نهاد مردمی برای کشور عزیزمان ایران است و البته برای دشمنان ایران یک قدرت نظامی مطلق است که وقتی نام سپاه بر سر زبان دشمنان می آید هراس و ترس بر اندام ان ها طنین انداز می شود و این است اقتدار سبزپوشانی که با جان و دل برای حفظ امنیت مردم یک نهاد مردمی و برای دشمنان این مرز و بوم یک قدرت بزرگ نظامی هستند.
آمریکا و دشمنان ایران فکر می کنند با  تحریم سپاه می توانند اقدامی کنند، این خیال باطل فقط و فقط مثل همیشه برای شما شکست به همراه خواهد داشت و خواهید دید این توطئه هم با پاسخی کوبنده همراه خواهد شد تا مثل همیشه از نام سپاه هراسان خواهید شد.
سپاه در سال های اخیر با کارهای جهادی در کنار مردم مشکلاتی از قبیل آبرسانی و جاده سازی و پروژه های بزرگ عمرانی را برای رفاه مردم و مناطق محروم استارت زده است و امروز مردم ایران همه نام سپاه را در دل خود مقدس می دانند و این نگاه با تحریم های ظالمانه نه تنها به جایی ختم نخواهد شد بلکه موجب همراهی مردم از نام سپاه خواهد شد.
باید برای این پاسخ کوبنده مردم شریف ایران مثل سرود سلام فرمانده به غربیان، یک کمپین من سپاهی هستم توسط مردم راه اندازی شود تا غرب و آمریکای خائن بداند ما با جان و دل همراه سپاه برای نابودی شما ظالمان خواهیم ایستاد.