مدرسه زندگی به قلم کریم محرمی راد؛
 ای کسانی که ایمان آورده اید !
      همواره برپادارنده عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید ، گرچه به زیان شما یا پدر و مادر و
      نزدیکان تان باشد .اگر [ یکی از طرفین نزاع ] ثروتمند یا فقیر باشد ، [ شما بر خلاف حق گواهی
      ندهید ، زیرا ] خداوند [ به رعایت حال ] آنان سزاوارتر است . پس از هوای نفس پیروی نکنید تا
      بتوانید به عدالت رفتار کنید . و اگر زبان بگردانید [ و به ناحق گواهی بدهید ] یا [ از گواهی حق]
      روی بگردانید ، پس [ بدانید که ] خداوند به آن چه می کنید ، آگاه است . آیه ۱۳۵ / سوره نسا
 گواهی انسان چند حالت دارد :
 گاهی علیه ثروتمندان به خاطر روحیه ضد استکباری.
 گاهی به نفع ثروتمندان به خاطر طمع به مال و مقام .
 گاهی علیه فقیر به خاطر بی اعتنایی به او .
 گاهی به نفع فقیر به خاطر دلسوزی برای او .
 این آیه همه این انگیزه ها را باطل و تنها قیام به عدل را حق می داند .
 بر پا داشتن عدالت هم واجب است و هم لازمه ایمان .
 قیام به عدالت ، باید خوی و خصلت مومن گردد .
 عدالت ، حتی نسبت به غیر مسلمان نیز باید مراعات شود .
 عدالت باید در تمام ابعاد زندگی باشد .
 گواهی دادن به حق واجب است .
 نباید هدف از گواهی دادن اغراض دنیوی باشد .
 ضوابط بر روابط مقدم است .
 رعایت مصالح خود و بستگان و فقرا باید تحت الشعاع حق و رضای خدا باشد .
 سود و مصلحت واقعی فقرا و اغنیا از طریق شهادت به ناحق تامین نخواهد شد .
 همه در برابر قانون مساوی اند .
 پیروی از هوای نفس مانع اجرای عدالت است و ملاحظه فامیل نشانه هواپرستی است .
 ادای شهادت واجب است و کتمان و تحریف آن ممنوع است .
 مدرسه زندگی ✍ کریم محرمی راد ( منبع : خلاصه تفسیر / استاد محسن قرآئتی )