دکتر فاطمه مهدی پور پزشکی از جنس مردم که با اخلاقی حسنه مورد استقبال مردم در کلانشهر اهواز و شهرهای خوزستان قرار گرفتهاست

فاطمه مهدی پور با خوش رویی و مهربانی توانسته هر بیمار خود را از یک به دها نفر تبدیل کند، چرا که مهمترین اولویت یک بیمار با وجوداسترس بیماری مراجعه به یک  پزشک مهربان و خوش اخلاق است که می تواند با خوش رویی امیدی در دل بیماران ایجاد کند که سرکارخانم دکتر فاطمه مهدی پور توانسته در اهواز هم محبوب و هم مورد استقبال قرار بگیرد.

باشد که پزشکان عزیز خوش رویی و اخلاق خوب با بیمار را بهتر و بهتر برای ایجاد روحیه در دستور کار خود قرار دهند، چرا که درشرایط سخت زندگی باید کارهای خوب را گفت تا نام این دکترهای مردمی جاودانه بماند.

خوزپرس با گزارش عینی از مطب این دکتر به خوبی اخلاق خوب را دید و مردم رضایت خود را به صراحت عنوان می کردند  و با رضایت از مطلب ایشان خارج می شدند، این است خدمت به مردم با هر جایگاه شغلی، چه پزشک باشید و چه کارمند، مردم اخلاق و خوشرفتاری را بخوبی می بینند و از شما به خوبی یاد می کنند، خدا قوت دکتر مهدی پور .