طی حکمی از سوی شرفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان، مصطفی محمدی به عنوان مدیر جدید بیمارستان ۲۲ بهمن انتخاب و از زحمات مهران الماسی مدیر اسبق قدردانی به عمل آمد.

مصطفی محمدی پیش از این بعنوان مسئول اورژانس ۱۱۵ انجام وظیفه می نمود.