برخورد خودرو پژوه پارس به شانه جاده در پا آب شلال اندیکا چهار مصدوم به جای گذاشت

محمود ورناصری گفت امروز ساعت ۱۰/۲۰دقیقه انحراف از جاده خودرو پژوه در محور اندیکا چهار محال چهار مصدوم بر جای گذاشت

رئیس فوریت های پزشکی اندیکا افزود با اعلام کمک به تیم اورژانس شهرستان فورا در محل حادثه حضور پیدا کردند و تیم اورژانس شهرستان مصدومان را به درمانگاه چگارمان منتقل کردند.

خوشبختانه حال مصدومان مساعد گزارش شده است