فرشته ای که مدتی در زمین سکنی گزیده بود پروانه وار به دل آتش زد و در آسمان مأوا گرفت.

 

علی لندی بزرگ مردی در قالب نوجوانی ایثار را برای دانش آموزان جهان معنا کرد او ثابت کرد فرزند ایران زمین در هر برهه ای پرچم افتخارش را بر تارک تاریخ می نشاند.

 

علی لندی با فداکاری انسانیت را معنا کرد و سراپا وسعت دریا گرفت او ابهت شعله را به سخره گرفت و به مرگ سرخ لبخند عاشقانه زد و خاطرات سبزش را جاودانه کرد و چه بار سنگینی بر دوش ما گذاشت و پرکشید او درمحفلی که خدا شاهدش بود جواز وصالش را گرفت.

 

منگشت و زردکوه و آسماری امروز به خود می بالند و در برابر شجاعت علی عزیز سر تعظیم فرود می آورند و چه هنگامه ای است قرار این حادثه؛ زندگی کوتاه اما درخشان علی لندی مرگی پر آوازه آفرید تا جوهر حیات بر مدار فداکاری و انسانیت استوار گردد.

 

او بی ریا با کیمیای ایثار و فرهنگ اخلاق انسانی نماد روشنی از نامیرایی بر نگین فردا نشاند و شایسته تحسین نسل های آینده شد؛ درجوامع بشری می گردند در میان سنگواره ها تا اسطوره بسازند و تو اسطوره ای که همه اقوام در برابرت کلاه از سر بر می دارند.

تقدیم به روح بلند شهید علی لندی نوجوان فداکار ایذه ای

دکتر ایمان آقاملاپور