به گزارش خوزپرس از اهواز؛ دکتر رضا جباری با حضور در مناطق محروم خوزستان به همراه تعدادی از متخصصین همراه، تعدادی از شهروندان را به صورت رایگان ویزیت و پیگیر درمان مردم محروم خوزستان شد.

عکاس: بهمن گلبانکی