به گزارش خوزپرس ایذه، دکتر محمد داودی نماینده شورای شهر در شهرستان ایذه جهت راهیابی به شورای عالی استان و کشور شد.

 

شورای عالی استان ها متشکل از نمایندگان شورای شهرستان ها است.

 

همچنین شورای عالی استان‌ها بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است ، اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شورا‌های شهر و روستا انتخاب شده‌اند.