این روزها رسانه های محلی در سطح شهرستان شوشتر گهگاهی گریزی به مبحث تاییدصلاحیت ها و ردصلاحیت ها در سطح شهرستان شوشتر می زنند اما برخی رسانه های موسوم به طیف وابسته با غوغاسالاری بدنبال تک صدایی در سطح جامعه شوشتر هستند آنان حتی با بهانه های خنده دار و نام بردن از تایید صلاحیت فله ای روند تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات دور پنجم شورای شهر را نیز زیر سوال بردند و از استخدام های شهرداری پرده برداشتند ؟ بدون شک هدف طیف موسوم به وابسته در سطح شهرستان شوشتر پیروزی در انتخابات شورای شهر شوشتر است آنان حتی شهردار جدید و آینده شهر شوشتر را در محافل خود معرفی کردند و تیم خود را نیز برای شورای ششم بسته اند . اینکه یک رسانه محلی از تایید صلاحیت فله ای در دور قبل سخن می گوید واین مسأله را بهانه قرار می دهد ریشه در این مسأله دارد که فضا را برای ردصلاحیت نامزدهای مستقل فراهم آورد و جامعه را به سمت و سوی تک صدایی سوق دهد اگر با این تفکر به پیشواز انتخابات برویم دوحالت وجود یا مردم دلسرد می شوند و میزان مشارکت به زیر ۴۰ درصدمی رسد یا این تفکرات که در یک شهر همه مسوولین منجمله شورای شهر و شهردار نیز از یک طیف خاص باشد که اکثریت پست های کلیدی شهرستان را در اختیار دارند باعث خواهد شد که مردم از مشارکت عمومی در توسعه شهر خود را کنار بکشند و این مسأله باعث خواهد شد که شهروندان نسبت به توسعه شهرودیار خود بی تفاوت باشند و این اتفاقات باعث فاصله گرفتن مردم در شوشتر از برخی مسوولین منجمله نماینده وقت خواهد شد بنظر می رسد هیات نظارت بر انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر در شهرستان شوشتر به غوغاسالاری برخی رسانه ها که برای لحاف گلی من گلی ملا کیسه دوخته اند توجه نمی کند و با آرامش و طبق روال قانونی پرونده تایید صلاحیت یارد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را خواهد بست. به رسانه های غوغاسالار توصیه می شودکه قیم مآبانه مطلب نزنند و از نام هیات نظارت استفاده ابزاری نکنند زیرا مطالب آنان توسط ۱۵۰ هزار نفر در سطح شهرستان شوشتر رصدمی شود اینگونه رسانه ها اگر واقعا دلسوز مردم هستند در مورد استخدامی های بدون آزمون در برخی شرکت های منطقه قلم فرسایی کنند که سکوت معنا دار آنان در آن زمان خشم افکار عمومی را بهمراه داشته است .

بقلم سعیدبساک مدیرمسئول بامدادخوزیان