خوزپرس: علیرضا پیلتن، دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی

  • باتوجه به اینکه در حال حاضرشیوع کرونا در اکثر شهرهای استان به مرز بحران و قرمز رسیده وازآنجاییکه این بحران در سایر استان ها سیرنزولی خود را طی می کند.به نظر می رسد نیاز به تجدید نظر اساسی در سیاست های اتخاذشده جهت حل این بحران متناسب با شرایط استان احساس می شود.
    جهت بحران پیش آمده نیاز به هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی ازجمله استانداری،دانشگاههای علوم پزشکی،ارگان های نظامی وانتظامی ،صداوسیما ،دستگاه قضاومشارکت عمومی می باشد.درمقطعی که بحران کرونا در استان فروکش کرد ه بود و انتظار می رفت این فرایند ادامه داشته باشد.متاسفانه مشارکت مردم جهت رعایت پروتکل های بهداشتی به حداقل خود رسید بطوریکه بدون هیچ ملاحظه ای به سلامت خود و اطرافیان، اقدام به مراسم های گوناگون تجمعات غیر ضرور نمودند.که دراین بین ،جهت ممانعت از سیر صعودی دوباره این بحران علارغم عدم رعایت فاصله گذاری فیزیکی از سوی مردم لزوم عملکرد قوی تر ازدستگاه انتظامی و قضا جهت برخورد شدید با این افراد انتظار میرفت.باتوجه بررسی های بعمل از سوی وزارت بهداشت علت عمده موج دوباره این ویروس در استان عدم رعایت فاصله گذاری فیزیکی و برپایی مراسمات غیر ضروری بوده ،بدین منظور،لزوم عملکرد قاطع تر و هماهنگی بیشتر دستگاه های انتظامی و قضایی با سایر دستگاههای ذی مدخل جهت مهار وازبین بردن این بحران بیشتر از گذاشته ضروری می باشد.وصداوسیما هم جهت رعایت بیشتر نکات بهداشتی از سوی مردم باید حضور فعال تری در زمینه ارتقا ءسطح آگاهی مردم و دادن هشدار های لازم تا ریشه کن کردن این ویروس اهتمام جدی داشته باشد.
    امید است با مشارکت و هماهنگی کلیه دستگاههای ذیربط و همچنین رعایت موازین بهداشتی از سوی مردم هرچه سریعتر شاهد رفع این بحران باشیم.