سید قادر موسوی دادستان شهرستان شوشتر در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در شوشتر اظهار داشت:ضمن تذکر به همه متولیان امر درخصوص حساسیت وتوجه بیش از پیش  نسبت به انجام وظایف قانونی خود  اعلام کرد صیانت از اموال عمومی و بیت المال وظیفه ای عمومی به ویژه برای دستگاهای مسول بوده وهمه اعضای محترم  شورای تامین شهرستان نیز نسبت به این موضوع که خواست مردم مومن و ولایتمدار شهرستان شوشتر نیز هستن دغدغه داشته وازتمام ظرفیت های موجود در نیل به این امر مهم اهتمام ورزیده اند.

وی افزود: اگر چه در گذشته اقداماتی خوبی توسط دادگستری دراین زمینه صورت گرفته ولیکن باتوجه به اینکه تصرف وتعرض نسبت به اموال عمومی از ناحیه برخی  افراد قانون شکن درسالهای اخیر شدت گرفته  لذا متناسب بااین امر دادگستری شوشتر باتشکیل منظم شورای حفظ حقوق بیت المال  باحضور دستگاهای مسول به ویژه اداره اطلاعات ،سپاه ونیروی انتظامی  اقدامات  بسیار خوبی انجام داده است.

دادستان شوشتر بیان کرد:  ضمن تشکر از همراهی وهمکاری همه اعضای شورای تامین ،همکنون  قوه قضائیه با استفاده از همه ظرفیت ها با  کسانی که به حقوق مردم دست درازی کنند برخورد قاطع و جدی داشته وخواهد داشت.وان شاءالله  دست تجاوزگران را در هر حریم و عرصه‌ای که باشد، کوتاه خواهد کرد.

موسوی با اشاره به همراهی مردم در ارائه دادن گزارشات زمین خواران بیان کرد: از مردم ولایت مدار شوشتر درخواست می کنیم باتوجه به اینکه این اموال متعلق به بیت المال بوده ومردم نیز صاحبان واقعی آنها هستند خواست  در صورت مشاهده هرگونه تصرفات غیر قانونی  دراراضی دولتی وملی وزمین شهری  ویا هر عمل غیرقانونی دیگر موضوع را دراسرع وقت به دفتر دادستانی یا دفتر  حفاظت اطلاعات  دادگستری  شوشتر گزارش دهند. 

دادستان شوشتر تصریح کرد:  کلیه شهروندان می توانند در صورتی که بخواهند هویت خود را مخفی نگه دارند گزارش خود رو بدون ذکر نام به دادگستری تحویل دهند. ولیکن موقعیت ومشخصات ملک  یا هرعمل غیر قانونی دیگر را حتی المقدور با ذکر نام  متهم جهت سهولت در پیگیری درگزارش اعلامی درج نمایند.