به گزارش خوزپرس از اهواز و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی نامه ای به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با اشاره به ارزیابی ادارات کل استان ها و نقش این ادارات در تحقق اهداف و برنامه های راهبردی وزارت متبوع در پروژه کلیدی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، نقش این اداره کل را مطلوب ارزیابی کرد.

سید رحمت اله اکرمی اظهار داشت: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها در پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت در شناسایی، هدایت و راهبری دستگاه های اجرایی استان برای ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) نقشی مهم و غیر قابل انکار دارند.

وی از دستگاه های برتر و مجموعه همکاران حوزه اموال و اوراق بهادار استان ها که در اجرای تکالیف مندرج در بند (ح) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش بیشتری داشته؛ تقدیر و تشکر کرد.