معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تحقق اهداف این سازمان را در گروی وجود منابع انسانی کارآ و سرآمد دانست.

به گزارش خورپرس، نادر فخری، معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان در دویست و چهل و سومین جلسه مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه گانه که در محل این سازمان، یازدهم دی ماه برگزار شد، حوزه منابع انسانی را در راستای افزایش بازدهی و کارآئی از مهم ترین ارکان هر دستگاهی دانست. فخری با بیان این که موفقیت هر دستگاهی در گروی وجود منابع انسانی کارآ و سرآمد است. گفت: در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رسالت مهم مهارت آموزی و توانمندسازی نیروی انسانی، برنامه ریزی در راستای ارتقای انگیزه کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان با اشاره به اعتقاد دولت و مسؤولان به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان یکی از دستگاه های امیدبخش در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور، رفع مسائل موجود در حوزه منابع انسانی و ارتقای وضعیت کارکنان را در کارآمدی این سازمان حائز اهمیت دانست. نادر فخری در ادامه با اعلام آمادگی نسبت به برگزاری جلسه آتی مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه گانه به میزبانی این سازمان، مشارکت در جلسات مجمع مذکور را در جهت بررسی و رفع مشکلات دستگاه ها مؤثر عنوان کرد.