یادداشت روز خوزپرس: به قلم کریم محرمی راد- مهارت های زندگی=کسب معرفت
کسب معرفت از مهم ترین ، فوری ترین ، ضروری ترین و غیر قابل جبران ترین کارهای انسان است زیرا :
 تمام سازمان زندگی ما با نظام هایی ساخته می شود : نظام خانواده ، نظام اداری ، نظام سیاسی ، نظام آموزشی ..
 نظام ها محصول دستگاه نظریه پردازی هستند .
نظریه پردازی قلب مرکزی دارد که آن ” معرفت شناسی ” است .
معرفت شناسی یا بر اساس حق است یا هوی .
حق = ثابت ، پایدار ، خیر ، فرامکان ، فرازمان
هوی = پوچ ، بر اساس میل ، غریزه ، نفع شخصی و اشخاص ، وابسته به موقعیت و ..
 هیچ حرکتی از انسان صادر نمی شود مگر بر اساس معرفتش ! امام علی علیه السلام
 چه اندازه شناخت و جهان بینی من بر مدار عقل و حق می باشد ؟