به گزارش خوزپرس از اهواز، بعد از ناتوانی عبدالملکی در وزارت خانه کار و انتصابات فامیلی این وزیر عزم مجلس برای استیضاح این وزیر جزم شد.

به نحوی که متولی این استیضاح دکتر کعب عمیر نماینده مردم شوش بود که با مخالفت جدی با این وزیر طرح سئوال و استیضاح این وزیر را کلید زد.

کعب عمیر که نشان داده در کنار پیگیری های مردمی با وزرا تعارفی ندارد در عملکرد دو سال خود اقدامات قابل توجهی داشته است که بزودی به اهم آن ها خواهیم پرداخت.

نماینده شوش و کرخه در گفت و‌گو با خوزپرس درمورد این اقدام وزیر کار اظهار است: یکشنبه هفته جاری طرح استیضاح وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی توسط بنده به هیات رئیسه مجلس ارسال و وصول شده است.

وی افزود: خط قرمز مجلس معیشت مردم عزیز است و ما در راه خدمت به مردم با هیچ وزیری تعارف نداریم.

نماینده مردم شوش و کرخه بیان کرد: عملکرد نامطلوب این وزیر در این وزارت خانه مهم سبب بروز نارضایتی های مردم شده بود که اگه عبدالملکی استعفا نمیداد قطعا استیضاح میشد و این فرار روبه جلوی وزیر بود.