به گزارش خبرنگار خوزپرس صبح امروز، نیروهای شرکتی سازمان جهادکشاورزی خوزستان در مقابل استانداری خوزستان برای عدم اجرای تبدیل وضعیت‌ها اعتراض کردند.

نیروهای شرکتی جهاد کشاورزی پس از انتظاری چند ساله‌ برای تبدیل و تغییر وضعیت شغلی با حضور مقابل استانداری خوزستان تجمع مسالمت آمیزی برای مطالباتذخویش انجام دادند.

پرسنل جهاد کشاورزی خوزستان با توجه به اینکه سال‌ها به عنوان نیروی شرکتی مشغول به کار بوده و به پرداخت نامنظم و با فاصله چندماهه حقوق و پائین تر از حد و دستمزد مصوب کارگری معترض هستند.

یکی از دغدغه‌های نیروهای شرکتی جهاد کشاورزی وضعیت نامشخص قراردادی، وضعیت شغلی و استخدامی خویش است.

۱۹۶ نفر در جهاد کشاورزی خوزستان به صورت نیروی شرکتی در حال انجام خدمت هستند.