به گزارش خبرنگار خوزپرس از اندیکا، کمبود عرضه سیمان از سه ماه آخر سال ۱۳۹۹ به یک دغدغه مهم و بزرگ برای شهروندان اندیکا تبدیل شد.

کمبود سیمان در حالی در اندیکا خود را نمایان ساخته که از یک روی سکه سیمان در ساخت سازه‌های عمرانی و صنعت ساختمان بسیار حائز اهمیت بوده و در دیگر روی سکه اشتغال بسیاری از شهروندان اندیکا از راه‌های ساخت مسکن و توزیع سیمان و انجام کارهای عمرانی امرار معاش می‌کنند.

به نقل از متصدی‌های واحدهای صنفی فروش سیمان در اندیکا از سه ماه پایان سال ۱۳۹۹ میزان عرضه سیمان به نسبت تقاضا مردم بسیار کاهش یافته و جوابگوی نیاز شهروندان نیست.
 کاهش عرضه سیمان اندک، اندک در ماه‌های اخیر سیمان را نایاب و در اندیکا کیمیا کرد. این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که تقاضا برای سیمان در شهرستان بسیار بالا و عرضه به عدد صفر نزدیک می‌شود.
استان خوزستان خود یکی از تولیدکنندگان سیمان در کشور شناخته می‌شود. اما تولیدکننده‌ای که به رقم استعداد و ظرفیت‌های مناسب برای توان رشد تولید سیمان، در گام نخست عرضه سیمان در استان خوزستان ناتوان است.
کمبود سیمان در روزها و ماه‌های اخیر در استان خوزستان و شهرستان اندیکا به یک دغدغه بزرگ برای احداث یک بنا مبدل و رفع آن نیازمند توجه ویژه متولیان امر در استان خوزستان و شهرستان اندیکا است.