به گزارش خوزپرس با درایت ریاست دادگستری و دادستان شهرستان شوشتر، صاحب یک شرکت تولیدی متخلف به توزیع ۱۰۰ بسته خوراکی بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان به عنوان جایگزین حبس مکلف شد.

سید قادر موسوی درباره این اقدام دادستانی شوشتر افزود:این شرکت تولید مواد غذایی متهم به فرار مالیاتی بود که شعبه چهارم دادیاری ، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و حصول شرایط قانونی و فقدان سابقه کیفری این شرکت ، با پیشنهاد دادیار این شعبه، نسبت به این اتهام قرار تعلیق تعقیب صادر شد که مورد موافقت دادستانی قرار گرفت.

وی گفت:به موجب این قرار تعلیق، شرکت یاد شده مکلف شد از باب شرایط تعلیق جرم، ۱۰۰ بسته مواد غذایی از محصولات شرکت به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل دهد.

موسوی افزود: مفاد این قرار با نظارت اجرای احکام دادسرا به صورت کامل انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب شوشتر بیان کرد: همچنین از حیث مالیات معوقه نیز که پرداخت آن از جمله شرایط صدور این قرار بود اقدام شد.

وی افزود: این حکم در راستای بهره مندی از آیین قانون دادرسی کیفری و با توجه به رویکرد دستگاه قضایی خوزستان در حمایت از تولید کنندگان و با حفظ تناسب مجازات با بزه ارتکابی صادر شده است.

حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در ماه های اخیر بارها بر مجازات جایگزین حبس و حبس زدایی تاکید کرده است.

ایرنا