برخی از کشاورزان شعیبیه شوشتر با ارسال پیام به خوزپرس اظهار نگرانی کردند و علی رغم وعده های همکاری با کشاورزان گفته اند که مراکز خرید گندم، گندم کشاورزان که در زیر آب بودند را خریداری نمی کنند.

این گندم برای خوراک دام و پرورش دهندگان ماهی مناسب است و توسط برخی از پرورش دهندگان ماهی هر کیلو  هزار تومان خریداری می شود که این مبلغ باعث نارضایتی کشاورزان شده است.

مسئولان شوشتر اعم از فرماندار و نماینده محترم مردم شوشتر و گتوند کشاورزان شعیبیه را دریابندو این دغدغه را برطرف کنند.