به گزارش خوزپرس از شوشتر، در نیمه دوم سال ۹۸ بود که نماینده شوشتر و گتوند در گفت و گویی با شوشترنامه قیمت واقعی کشت و صنعت کارون را بسیار بیش از رقم درج شده در مزایده نخست (تقریبا ۱۵ هزار میلیارد تومان)عنوان کرد و با همکاری پاپی زاده نماینده محترم دزفول در مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که مزایده این مجتمع بزرگ به دلیل قیمت گذاری نادرست با مکاتبات و فشارهای ایشان متوقف شده است.

دومین مزایده نیز با همان قیمت برگزار شد و نماینده محترم شوشتر و گتوند مدعی شد که با فروش این شرکت مشکلی ندارد، در این بین اصلا به قیمت گذاری مجتمع بزرگ کارون اشاره نشد و ابراز داشتند که «کشت و صنعت کارون به دلیل اینکه مزایده نخست قبل از گزارش تحقیق و تفحص اعلام و منتشر شده بود باید این مزایده به تعویق می افتاد تا گزارش در صحن علنی قرائت می شد، حالا که گزارش قرائت شده است، با این مهم مخالفتی ندارم اگر به قیمت کارشناسی صحیح مزایده شود»

مزایده کشت و صنعت کارون در اسفند ماه سال گذشته ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منتشر شده بود ولی به یکباره این مزایده در روزهای گذشته با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در جراید منتشر شده است، این یعنی کاهش قیمت اراضی، دستگاه ها و… در بازه سه ماهه.

با توجه به نوسانات قیمت ارز، گذر زمان و.. بی شک ارزش ملک و کارخانه و… در مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر افزایش داشته است، نه کاهش. این بار نیز نماینده شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی باید برای احقاق حق مردم شوشتر و گتوند جلوی این ناعدالتی را گرفته و مزایده را متوقف کنند.

بی شک واقعه ای اگر اتفاقی نباشد، بار دیگر امکان وقوع دارد، اگر مزایده نخست کشت و صنعت کارون عامدا و به دلیل اعلام شده از دستور اجرا خارج شده است این بار نیز با این استدلال می توان امکان ابطال داشته باشد، منتشر اطلاع رسانی در این زمینه و ابطال احتمالی این مزایده هستیم.