دکتر فرهاد ابول نژادیان در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در اهواز اظهار داشت: این اولین بار است که دانشکده علوم پزشکی مستقلا به وزارت بهداشت درخواست رشته تحصیلی داده و پس از حدود یک سال تلاش و جذب اعضای هیئت علمی در این رشته، تجهیز آزمایشگاهِ رشته و بازدید نهایی وتایید هیات بُرد وزارت بهداشت موفق به کسب این مجوز گردید.
وی با بیان اهمیت کسب رشته بصورت مستقل از دانشگاه اهواز گفت: تلاش بسیار زیادی انجام شد تا شورای گسترش به دانشکده علوم پزشکی شوشتر بصورت مستقل اعتماد کرده و پیشرفت های دوسال و نیم اخیر، تکمیل زیر ساخت ها و صدور مجوز قطعی دانشکده علوم پزشکی ارتباط مستقیم با صدور مجوز این رشته تحصیلی دارد. اولین قدم را در این راه با قدرت برداشته ایم و از این پس می توان برای مجوز رشته های دیگر اقدام کرد.
دکتر ابول نژادیان بیان کرد: با یاری خداوند متعال و همت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی، در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی نیز همگام با معاونت های درمان، توسعه و بهداشت رشد چشمگیر داشته ایم و این راه را ادامه خواهیم داد.