عبدالنبی شیربیگی در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار خوزپرس در اهواز  درباره خبر درج شده درباره اختلاس در شهرداری شوشتراظهار کرد: هیچ اختلاسی در شهرداری شوشتر ثابت نشده است و در شرایط کنونی درج خبر درباره اینکه به جرم اختلاس افرادی بازداشت شده اند کاملا کذب است.

وی افزود: سه نفر از همکارانمان را در جریان پرونده ای به دادسرای شوشتر احضار کرده اند و یک نفر آزاد شده است و دو نفر دیگر تا اتمام مراحل بازپرسی و تکمیل پرونده بیشتر برای اینکه شاید در آزادی دسترسی به این افراد مشکل شود و یا سخنانشان هماهنگ شود با قرار موقت بازداشت هستند.

شهردار شوشتر بیان کرد: من به عنوان شهردار هنوز از محتویات پرونده مطلع نیستم و در این باره تا پایان بررسی های دادسرا نمی توانم اظهار نظر کنم.

وی با اشاره به اینکه مصاحبه رسمی صورت نگرفته است، افزود: خبرنگار ایرنا هیچ مصاحبه رسمی با من نکرده و فقط در جلسه فرمانداری شوشتر به صورت درگوشی پرسید که افرادی از شهرداری شوشتر دستگیر شده اند که من تنها پاسخ دادم که بله ولی هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

شهردار شوشتر تاکید کرد: درج این اخبار تنها بازی با آبروی مردم و کارمندان شهرداری است وهنوز هیچ اتهامی اثبات نشده است، به هرکس ممکن است اتهام وارد شود و شرایط پرونده در قرار موقت است.

وی خاطر نشان کرد: زمان زیادی وجود دارد تا پرونده بررسی شود و فرد از اتهام وارده به متهم تبدیل شود، این اقدامات باعث ایجاد حاشیه و از بین رفتن روحیه کارمندان شهرداری شوشتر برای خدمت به مردم می شود.