دکتر صالح زاده فرماندار شادگان با بیان اینکه در راستای مبارزه جدی باقاچاق سوخت وفراورده های نفتی و مقابله باقاچاقچیان ، نیروی انتظامی شادگان با اشراف و شناسایی و رصد قاچاقچیان ، اظهار داشت: باهماهنگی قضایی دریک عملیات ضربتی موفق شدند نسبت به دستگیری تعدادی قاچاقچی سوخت اقدام شده است.

 

وی افزود : در این عملیات ۲۳ هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف وضبط کنند.

 

رئیس شورای تامین شادگان در همین راستا پرونده قضایی تشکیل شد، گفت: بنا به نظر کارشناسان ارزش گازوییل کشف شده را هشت میلیارد وپانصدمیلیون تومان بر اورد شده است.