خوزپرس: سعید بساک

گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت تفریحی اجتماعی درنیمه دوم قرن ۱۸درانگلستان واروپاشکل گرفت پیش ازآن هم مناطق روستایی برای فعالیت های تفریحی مورداستفاده قرارمی گرفتند.اماشرکت دراین فعالیت های تفریحی محدود به اقشاربرترجامعه بودودرقرن نوزدهم و بیستم به دلیل توسعه حمل ونقل وسهولت جابجایی راهیابی به روستاهاآسان شد.رشدسریع تقاضابرای گردشگری روستایی شاهدرشدی چشمگیروگردشگری بین المللی نیزشاهدرشدجمعیت بودوافزایش تقاضابرای گردشگری روستایی تااندازه ای منجربه توسعه گردشگری شد.
درمورد گردشگری روستایی دیدگاههای متفاوتی وجود داردبعضی آنرابخشی ازبازار گردشگری می شناسندومعتقدندمی توان آنراباشکل های دیگر بازار گردشگری مانندگردشگری درآفتاب ،گردشگری درکناردریا،گردشگری درسواحل ماسه ای و…مقایسه کرد.


گردشگری روستایی به عنوان فلسفه ای برای توسعه روستایی نیزمطرح شده است که این جنبه دارای سه دیدگاه مهم است :
ازیک دیدگاه ،گردشگری راهبردی برای توسعه روستایی وانعکاس دهنده ویژگی های محیط روستایی است .
دیدگاه دیگر گردشگری راابزارو سیاستی برای بازساخت اقتصادروستایی می شناسند.بعضی نیزگردشگری راسیاست وابزاری برای توسعه روستایی پایدار قلمداد کرده اند.

ازانواع گردشگری روستایی میشودبه گردشگری طبیعی وفرهنگی و گردشگری دهکده وگردشگری روستایی یاگردشگری محلی -روستایی و…که درذیل بدان اشاره می نمایم:
گردشگری طبیعی :که بیشتردرتعامل باجاذبه های اکولوژیکی قرار دارد.و
گردشگری فرهنگی :که بافرهنگ ،تاریخ ومیراث فرهنگی وباستانی مردم روستامرتبط است .و
گردشگری دهکده :دراین گردشگری ،گردشگران درمساکن دهکده هااقامت کرده ودرفعالیت های اقتصادی واجتماعی دهکده مشارکت می کنند وگردشگری روستایی یاگردشگری محلی -روستایی :
این نوع گردشگری که می تواندشامل مواردبالا نیزباشد،شامل اردو زدن ،اقامت درمنازل اجاره ای ،گشت وشکاردرحیات وحش ،بازاریابی صنایع دستی ،جشنواره های فرهنگی ،ورزش های ماجراجویانه ،راه پیمایی ،بازدیدازمکان های تاریخی،جشنواره های موسیقی ودرواقع هرگونه فعالیت تفریحی درنواحی روستایی.(سایت اینترنتی ویکی روستافروردین ۱۳۹۶).بااین تفاسیرلازم می دانم که به موقعیت جغرافیایی شهرستان شوشتروروستای موردمطالعه نیزاشاره ای نمایم :
همانطوریکه می دانیم شهرستان شوشتر بامساحت ۲۴۳۶کیلومترمربع درشمال استان خوزستان وکشورایران و بین ۴۸درجه و ۳۵دقیقه تا۴۹درجه و ۱۲دقیقه طول شرقی ازنصف النهارگرینویچ و ۳۱درجه و۳۶دقیقه تا۳۲درجه و ۲۶دقیقه عرض شمالی ازخط استوا قرارگرفته است .جمعیت آن درسا۱۳۹۵ بالغ بر ۱۹۲۰۲۸هزار نفراست .شهرستان شوشتر ازنظرجمعیت درایران پنجاه وهفتمین ودراستان خوزستان پس ازکلانشهر اهواز ودزفول و آبادان چهارمین شهربزرگ استان بلحاظ جمعیت می باشد.همچنین روستای تک تکاب شوشتربلحاظ تقسیمات اداری -سیاسی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان شوشترودهستان شهیدمدرس می باشد.این روستای تاریخی وکوچک دارای ۹۷نفرجمعیت و۲۷خانوار درسال ۱۳۹۶می باشد.((ازجمله مواردی که این روستای زیبا راازدیگر روستاهای همجوار متمایزمیسازد گوردخمه ها،چشمه ها،طبیعت زیبا وبکر وخانه هایی است که در دل کوه ساخته شده،اتاق های خانه هاباسقف های غیرمسطح وغارمانندهستندکه بوسیله گچ تزئین شده واغلب کوتاهند.
از آنجا که این روستا بعنوان روستای نمونه گردشگری انتخاب شده ،امکانات مناسبی برای گردشگران درآن درنظر گرفته شده که ازجمله آن می توان به سنگفرش تنهاکوچه روستا،سرویس بهداشتی مخصوص گردشگران اشاره کرد.(گروه گردشگری مهرتور ۲۸فروردین ۱۳۹۶)).

سخن پایانی :

بابررسی میدانی وضعیت موجود روستای تک تکاب شهرستان شوشتر وهمچنین برگزاری جشن های فرهنگی -آیینی در روستای نمونه گردشگری تک تکاب نظیر :جشن چهارشنبه سوری ،همراه بابرگزاری آیین سنتی کوزه شکستن ،قاشق زنی وبازدیداز این روستای نمونه توسط تورهای گردشگری و برپایی آتش سنتی وآیین محلی چوب بازی،موسیقی سنتی وپروازبالن آرزوها وپذیرایی ویژه توسط مردم محلی از گردشگران و تورهای گردشگری درسالهای گذشته منجمله سال ۱۳۹۵انتظار می رود که نهادها وارگانهای متولی امرگردشگری درسطح شهرستان باتشویق انجمن های مردم نهاد وتورهای گردشگری وکار آفرینان بخش خصوصی گردشگری بتوانند گامی موثر در رونق وتوسعه گردشگری روستای تک تکاب بردارند .زیرااین روستا پتانسیل برگزاری مراسم های آیینی وبومی محلی را دارابوده علاوه برآن میتوان بانصب سیاه چادرهای بختیاری و جشن های تیره ها وطوایف بختیاری ،برگزاری سالیانه جشنواره های غذاهای سنتی وبومی محلی وایجاد باغ موزه و…به توسعه گردشگری وجذب گردشگر باتوجه به بوم منطقه کمک شایانی نماید.

 

سعیدبساک